Suosittele meitä

Facebook Twitter 6Jaa

”Viito, ole hyvä!”

Tietoa tulkkauspalveluista

Tulkkauspalvelua tarvitaan kuulovammaisen ja kuulevan kohdatessa. Tulkki toimii puolueettomana kielen kääntäjänä ja kulttuurin välittäjänä kääntäen kuulovammaisen viestin kuulevalle ja kuulevan viestin kuulovammaiselle. Tulkkauksessa käytetään kuulovammaiselle asiakkaalle sopivaa tulkkausmenetelmää.

Tulkkauspalvelun käyttäjät

Viittomakielen ja viitotun puheen tulkkauspalvelun käyttäjiä ovat kaikki ne osapuolet, jotka käyttävät kommunikoinnissa viittomakielentulkkia. Viittomakielen tulkki toimii puolueettomasti kaikkien osapuolien tulkkina. Tulkkauspalvelun käyttäjiin kuuluvat kuulovammaisten lisäksi myös kuulevat. Kuulovammaisten asiakkaiden kommunikointitapa riippuu kuulovamman asteesta.

Viittomakieliset asiakkaat ovat varhaiskuuroja, he ovat syntyneet kuuroina tai he ovat menettäneet kuulonsa ennen puheenoppimista. Viittomakieli on heidän äidinkielensä.

Kuulonäkövammaiset asiakkaat ovat joko täysin kuurosokeita tai heillä on vielä jonkin verran kuulon ja/tai näön jäänteitä, jolloin kuulo- tai näkövamma voi olla myös etenevä. Kuulonäkövammaisten kommunikointitapa riippuu kuulon ja näön tilanteesta.

Heidän kommunikointitapansa voi olla täysin viittomakielinen tai he käyttävät viitottua puhetta, jolloin viitotaan vapaaseen tilaan tai taktiilisti, kädestä käteen. Jotkut kuulovammaiset käyttävät puheen toistamista, jolloin he voivat itse puhua ja kuulla niin, että puhe toistetaan tarvittaessa. Kirjoitustulkkausta käytetään kun puhe tai viittominen ei tule kysymykseen.

Huonokuuloisilla asiakkailla on jonkinasteinen kuulonvajaus, jolloin kuulokojeella voidaan vahvistaa ympäristön ääniä. Kuuroutunut on menettänyt kuulonsa puheen oppimisen jälkeen, eikä kuulokojeella voi kuulla puhetta. Huonokuuloisista ja kuuroutuneista osa on sisäkorvaistutteen käyttäjiä. Sisäkorvaistute on kuulokoje, joka vahvistaa ympäristön äänet.

Huonokuuloisten ja kuuroutuneiden asiakkaiden kanssa käytetään asiakkaalle sopivaa tulkkausmenetelmää: Kirjoitustulkkausta tietokoneella tai paperilla, viitottua puhetta tai puheen toistamista.

Kommunikointitavat

Viittomakieli on yksi luonnollisista kielistä kuten englanti ja suomikin. Kieli on syntynyt ja kehittynyt luonnollisesti satojen tuhansien vuosien ajan. Viittomakieli on kuuroille sama kuin puhuttu kieli kuuleville. Se ei ole kansainvälinen kieli, niin kuin usein luullaan.

Viittomakieli on visuaalinen kieli, joka koostuu viittomista. Viittomista voidaan muodostaa lauseita ja pidempiä tekstikokonaisuuksia viittomakielen kieliopillisia sääntöjä noudattaen. Viittomia tuotetaan yhdellä tai kahdella kädellä ja viittomiseen liittyy ilmeet, huulio ja liikkeet. Viittoman rakenneosat ovat käsimuoto (sormien ja kämmenen muodostama kokonaisuus), käsillä tehtävä liike, paikka (jossa viittoma tehdään esim. vartalon edessä tai pään alueella) ja orientaatio (käden asento ja suunta suhteessa viittojan vartaloon).

Normaalisti viitotaan vapaaseen tilaan. Kuulonäkövammaiselle viitotaan tarpeen mukaan pienemmällä viittomisalueella tai taktiilisti, kädestä käteen, jolloin hän saa viestin tunto- ja liikeaistimusten kautta.

Viitottu puhe on puhekielen mukaista viittomista, jolloin puhe ja viittoma tuotetaan yhtä aikaa. Viesti muutetaan visuaaliseen muotoon viittomakielen merkkejä käyttäen. Viitottua puhetta voidaan käyttää äänen kanssa tai ilman ääntä. Tulkkaustilanteessa viitottu puhe on sisäistä tulkkausta, ei kahden eri kielen ja kulttuurin välistä tulkkausta. Viitottua puhetta voidaan viittoa vapaaseen tilaan tai taktiilisti.

Puheen toistamista käytetään tilanteissa, joissa huonokuuloinen kuulee puheäänen läheltä, muttei kauempaa. Puhe toistetaan selkeällä huuliolla tai selkeällä äänellä. Huonokuuloisen puheen voi tarpeen mukaan myös toistaa kuulevalle.

Kirjoitustulkkaus on yleisin tulkkausmenetelmä huonokuuloisille ja kuuroutuneille. Kirjoitustulkkauksessa tilanteessa kuultavat äänet kirjoitetaan tekstiksi tietokoneella tai käsin paperille kirjoittaen. Kirjoituksen voi lukea joko normaalisti tai pistenäytön kautta. Näyttötulkkauksessa näytetään valmis teksti esim. paperilta osoittamalla tekstistä oikeaa kohtaa.

Kuulonäkövammaiselle voidaan viittoa taktiilisti sormiaakkosia. Viesti menee viittomakielen sormiaakkosilla kädestä käteen tunto- ja liikeaistimusten kautta kirjain kirjaimelta.

Kuulonäkövammaiselle voidaan kirjoittaa taktiilisti suuraakkosia. Viesti kirjoitetaan suuraakkosin selkeästi sormella kämmeneen tai muuhun sovittuun paikkaan kehossa, jolloin tunto- ja liikeaistimusten kautta viesti voidaan lukea kirjain kirjaimelta.